red dot design award

Behandlungsliege "relaxatur 100"http://glier.info/behandlungsliegen.html